Đèn sách văn chương,
Dầu hao tôi rót, đèn mờ tôi khêu.
Cầu tre tôi bắc gập ghềnh,
Chị Hai đi có ngã lấm mình tôi nâng.
Tôi nâng được chị Hai lên,
Về nhà anh Hai mắng, anh Hai nhiếc lại phiền chị Hai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001