Đèn nhà ai rạng nhà ấy,
Khách đi qua đường biết đấy là đâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001