Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc,
Đất nào dốc bằng đất Nam Vang?
Một tiếng anh than,
Hai hàng luỵ nhỏ,
Anh có một mẹ già biết bỏ ai nuôi?
Nước chảy xuôi, cá buôi lội ngược,
Anh muốn thương nàng biết được hay chăng?


Khảo dị:
Đèo nào cao bằng đèo Châu Đốc,
Dốc nào cao bằng dốc Nam Vang?
Một tiếng anh than,
Hai hàng luỵ nhỏ,
Còn chút mẹ già biết bỏ cho ai?
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001