Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh,
Bánh nào trắng bằng bánh bò bông.
Anh thương em từ thuở má bồng,
Bây giờ em lớn lấy chồng bỏ anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001