Đèn hết dầu lấy đâu mà sáng cả,
Rượu không mở khằng, mở khằng thì đã bay hơi.
Tiếc công em chịu tiếng mang lời,
Không đặng câu cốt nhục, không đặng lời thuỷ chung.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001