Đèn hết dầu đèn tắt
Hoa rữa nhị hết thơm
Em biểu anh đừng có lên xuống đêm hôm
Thế gian đàm tiếu, tiếng đồn tội em


Khảo dị:
Đèn hết dầu đèn tắt
Nhang để ngoài nắng hết vị hết thơm
Anh đừng lên xuống đêm hôm
Tiếng thế gian đàm tiếu nam nồm cực em
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001