Đèn ai leo lét trên lầu,
Hay là đèn bà Quắc Mụ tụng kinh cầu cho mã Đăng Luông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001