Đèn ai leo lét bên bờ,
Tưởng rằng người nghĩa, ai ngờ đèn ma.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001