Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ,
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.
Anh về học lấy chữ nhu,
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.


Bài ca dao này nói về việc thực dân Pháp sau khi thiết lập chế độ cai trị tại Nam kỳ, đã ban sắc lệnh bắt học phổ cập chữ quốc ngữ. Sắc lệnh này đã gặp phải sự phản kháng của nhân dân.

Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975