Đãi bôi kia hỡi đãi bôi,
Có một đấu tấm đãi mười khúc sông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001