Đã trải phong trần,
Chơi trăng, chơi gió, rõ mặt đôi ta.
Bây giờ bướm đã gần hoa,
Chị Hai nói thế như cờ mất xe,
Mảnh trăng già, khen ai khéo chẻ làm ba.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001