Đã trót nhúng tay thùng chàm,
Chẳng xanh thì cũng phải làm cho xanh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001