Đã thương thì chớ có nài,
Núi cao ta dời núi, sông dài ta lấp sông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001