Đã thương cắt tóc trao tay,
Tha hồ én liệng, nhạn bay mái ngoài.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)