Đã thành gia thất thì thôi,
Đèo bòng cho lắm tội trời ai mang?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)