Đã từng lên dốc xuống nương,
Anh sao ăn ở gạt lường rứa anh?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001