Đã sinh ra số hay chơi,
Sao trời lại dắt vào nơi không tiền.


Khảo dị:
Đã sinh ra kiếp hay chơi,
Sao trời lại bắt vào nơi không tiền.
Trời sinh ra kiếp hay chơi,
Thì trời lại đoạ vào nơi phải làm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001