Đã sa lời hẹn khi chiều,
Tối trời như mực cũng liều ra đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001