Đã nguyền hai chữ đồng tâm,
Càng dầy nghĩa trước càng thâm ân tình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]