Đã nguyền hai chữ đồng tâm,
Càng dầy nghĩa trước càng thâm ân tình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001