Đã mong kết nghĩa tương giao,
Lòng còn mơ tưởng cây cao lá dài.
Bây giờ buôn bán theo ai,
Nặng đầu chữ hiếu, nhẹ vai chữ tình.
Hiếu tình buồn bực trong mình,
Sợ thầy hãi mẹ làm thinh vui cười.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001