Đã mang nhân ngãi vào mình,
Bỏ đi thì tiếc công trình xưa nay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001