Đã mừng qua hạn cứ môn,
Ai hay Thái Tuế hãi còn ở sau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001