Đã mừng làng có máy xay,
Bỏ đi cối giã từ nay rộng nhà.
Máy về, ngô thóc dôi ra,
Cót cao nong rộng cảnh nhà chật thêm.


Bài ca dao này nói về việc tăng gia sản xuất trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002