Đã liều muối mặn dưa xanh,
Gối rơm nằm đất theo anh bận này.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001