Đã lòng đùm bọc yêu vì,
Thời anh đắp điếm trăm bề dại khôn.


Khảo dị:
Đã lòng đùm bọc vì yêu,
Thời anh đắm điếm trăm điều dại khôn.
Đã lòng đùm bọc yêu vì,
Thì anh đắm điếm mọi bề dại khôn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001