Đã lâu mới gặp bạn quen,
Cũng bằng nấu cháo đỗ đen xanh lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001