Đã chơi, chơi chốn mĩ miều,
Trăm gươm kề cổ cũng liều mà chơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001