Đã chích phụng loan, chia màn uyên thuý
Đào đà cách lý, cúc nọ xa lan
Kiếng kia đã vỡ khó hàn
Khuyên anh chớ tiếc, hãy lo đàng thất gia


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001