Đã cam chịu bạc với tình,
Chúa xuân để tội một mình cho ưng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001