Đã có con mắt thì xem đàng,
Có phải cận thị mà ngó quàng ngó quơ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001