Đã đi đến quán thì nằm,
Con ve kêu không sợ, con hùm gầm không lo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001