Đã đành một phận thương ôi!
Ba tàn cũng đợi, phấn trôi cũng chờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001