Đã đành cắt tóc đi tu,
Một ngày cửa Phật mười thu cõi trần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001