Đây với đó như gió nọ đưa buồm
Mong anh xét kỹ thương dùm đào thơ
- Anh cũng chẳng khác chi cánh buồm treo trước gió
Rày đây mai đó, thật khó định chừng
Được gặp em trong dạ anh mừng xiết bao


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001