Đây là chĩnh gạo tám xoan,
Mấy phen giá sắc gian nan mới thành.
Bây giờ ta giã cho tinh,
Phòng khi yến ẩm dâng lên chớ chầy.
Đã no rồi lại đã say,
Mừng rằng nay đã hây hây thái bình.


Khảo dị:
Này này chĩnh gạo tám xoan,
Mấy phen giá sắc gian nan mới thành.
Bây giờ ta giã cho tinh,
Phòng khi yến ẩm dâng lên chớ chầy.
Đã no rồi lại đã say,
Mừng rằng nay đã hây hây thái bình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001