Đâu đâu cũng có anh hùng,
Xin em giữ trọn tam tùng thì hơn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001