Đánh tôi thì tôi đau đòn,
Tính tôi hoa nguyệt chẳng chừa được đâu.
Tính quen chừa chẳng được đâu,
Lệ làng làng bắt mấy trâu mặc làng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001