Đánh giặc thời đánh dưới sông,
Đừng đánh trên cạn phải chông mà què.


Khảo dị:
Đánh giặc thì đánh giữa sông,
Chớ đánh trong cạn phải chông mà chìm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001