Đánh giặc mà đánh tay không,
Thà về xó bếp giương cung bắn mèo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001