Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt.


Khảo dị:
Ăn trộm quen tay, ngủ ngày quen mắt.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)