Đánh đưa kĩu cà kĩu kịt!
Lấy chồng hàng thịt cho mẹ gặm xương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001