Đánh đĩ lại mất cửa đền,
Lấy chồng lại phải đem em đi bù.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001