Đá vàng tạc cửa Đông Môn,
Đêm qua nằm nghĩ người khôn mà thèm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001