Đá cheo leo, trâu trèo trâu trượt
Ngựa trèo ngựa đỏ
Tiếc công anh lao khổ
Tự cổ chí kim
Mất em đi anh khó kiếm khó tìm
Cũng giả tỉ như cây kim mà lòn sợi chỉ
Sao em không biết nghĩ biết suy
Em ham nơi quyền quý, em không có nghĩ gì đến anh
Hoa kia gió thổi lìa cành
Mẹ cha ép gả, em đành chịu sao?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004