Đá cheo leo muốn trèo sợ trượt,
Muốn nói một hai lời sợ nhột ý em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001