Đá Đông Triều đem đổ lò vôi
Hỏi thăm quan họ nhà tôi người nào?
Bắc thang lên thấu Thiên Tào
Trời sinh tôi xuống gán vào với ai?
Có đêm ngồi suốt đêm dài
Tiếng ai văng vẳng bên tai mơ màng
Nhà tôi thì ở Lũng Giang
Ngõ ở giữa làng, về mé bên tây
Nhà tôi lại có búi mây
Đầu ngõ cây hồng, cuối ngõ cây na
Bao giờ người có đi qua
Hỏi nơi cổng gạch cứ nơi mà vào


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001