Đào thắm thì đào lại phai,
Bồ nâu dãi nắng thì mài chẳng đi.


Khảo dị:
Đào thắm thì đào lại phai,
Đồ nâu dãi nắng thì mài chẳng đi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001