Đào non xấp xới non tiên,
Đào khoe tươi, liễu lại khoe mềm.
Hoa thơm ngào ngạt,
Chín phương trời lác đác vườn xuân.
Đường đi tôi ngả Tấn Tần,
Lại thêm con chim nhạn vận chân đi về.


Khảo dị:
Đào non xấp xới non tiên,
Đào khoe tươi, liễu lại khoe mềm.
Hoa thơm ngào ngạt,
Chín phương trời lác đác vườn xuân.
Đường đi tôi ngả Tấn Tần,
Lại thêm con chim nhạn quẩn chân đi về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001