Đào lý một cành, tơ trúc phiếm loan,
Ban tối hôm qua, nguyệt lặn, bóng ông sao tàn.
Đêm khuya thanh vắng khách hồng nhan lửng lờ.
Cây xanh thì lá cũng xanh,
Đã trót vin ngành thì hái lấy hoa.
Cung đàn tỳ bà ai khéo gảy tang tình, tính tang,
Long ngâm hổ đối, cá cống xang hồ, cái hồ xang.
Ngày thì dãi nắng, đêm thì dầu sương.


Khảo dị:
Đào lý một cành, tơ trúc phiếm loan,
Ban tối hôm qua, nguyệt lặn, bóng ông sao tàn.
Đêm khuya thanh vắng, khách hồng nhan lững lờ.
Cây xanh thì lá cũng xanh,
Đã trót vin cành thì hái lấy hoa.
Cung đàn bà ai khéo gẩy tang tình tính tang.
Long ngâm hổ đối, cái cống xang hồ, cái hồ xứ xang.
Anh thương cô nàng như lá đài bi,
Ngày thì dãi nắng, đêm thì dầm sương.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975