Đào ao mà thả đam kềnh,
O kia nho nhỏ bưa mình gâm gang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001